Methodisch werken

Bij ons geen ex cathedra lessen, geen slides, geen dikke cursussen, geen simpele tips en trics die je ook op internet vindt. Wel een indringende ervaring  in een groep of coachingrelatie, waar je jezelf tegenkomt en wezenlijke dingen oppikt rond wat je te doen staat. Wij geloven sterk dat mensen leren, veranderen, zichzelf ontwikkelen en overstijgen als ze de juiste leercondities krijgen. In dit laatste zijn wij expert. Training/coaching is voor ons dan ook een ambacht: het hanteren van een rijk pallet aan methodieken, afgestemd op het doel, de context  en de doelgroep.

Leermodel van Kolb

In elke coaching/training doorlopen we systematisch de 4 leerfasen: actie, reflectie, concept en toepassing. Alle vier zijn nodig om effectief leren te bekomen. Elke deelnemer wordt aangesproken op zijn eigen voorkeursleerstijl.

Awareness

In elke coaching/training creëren we als eerste stap ‘awareness’ rond eigen verantwoordelijkheid, eigen sterktes en zwaktes. Als trainer/coach spiegelen we voortdurend zodat deelnemers hun eigen aandeel zien. Vanuit een veranderd bewustzijn trainen we dan op vaardigheden.

Groepsleren

Bij training en teamcoaching begeleiden we de deelnemers, vanuit de inzichten in groepsdynamica, naar een leergroep waar verbinding en respect voor verschil centraal staan zodat iedereen echt van elkaar leert.

Ervarings- en praktijkgerichte werkvormen

Energie, interactie en confrontatie zijn de selectiecriteria.
Dynamische groepsopdrachten, praktijksimulaties, situatiespelen al dan niet met acteurs, assessments, 360° feedback, vragenlijsten, praktijkcases, checklists, outdoor opdrachten, opvolging van praktijk, systeemopstellingen… ze worden allen doelgericht ingezet.

Socratische leermethode

We vertellen niet, we stellen vragen. We spreken mensen aan op reeds aanwezige kennis, inzichten en ervaringen. We laten mensen nadenken en doorvoelen, enten zo nieuwe kennis op wat er al is.

Inbedding

Elk trainingstraject wordt ontwikkeld in overleg met HR, O&O en management. Doelgerichte voorbereiding, analyse van de vraag, systematische terugkoppeling naar HR, diepgaande evaluatie, nazorg en opvolging staan daarbij centraal.

Partnership met de klant -de HR-professional- staat centraal tijdens het ganse traject: van ontwerp over uitvoering tot nazorg. Wij streven naar synergie: een samenwerkingsverband gebaseerd op wederzijds respect en erkenning van beider expertises.

De klant bepaalt het doel, de opdracht en de condities. Wij luisteren, overleggen en communiceren. Wij brengen onze expertise in als coach-trainer en verbinden die met de know-how van de HR-professional op vlak van interne informatie, organisatiecultuur en -processen.

In het kader van nazorg -een belangrijke factor in het succes van een traject- adviseren we de HR-professional (bij het oppakken van) gerichte interventies.

Heldere afspraken, het nakomen van onze commitments en een vlotte en correcte administratieve afhandeling zijn de praktische peilers van onze klantrelatie.